Aktualności

Prezydent podpisał ustawę o imprezach turystycznych!

Autor: K.zmudzin

Prezydent podpisał ustawę o imprezach turystycznych!

Uwaga przedsiębiorcy z obszaru organizacji turystyki ! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 grudnia 2017 r. podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Ustawa ta wdraża do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. Dodatkowo ustawa poprawia funkcjonujące już rozwiązania prawne, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.
Ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
W ramach prac wdrożeniowych nastąpiły zasadnicze zmiany w krajowym porządku prawnym, w tym uchylenie części przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, która przeniosła na grunt prawa polskiego dyrektywę 90/314 EWG. Przepisy dotyczące organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pośredników turystycznych zostały odpowiednio zmodyfikowane i włączone do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmianie uległ także tytuł ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który będzie brzmiał: ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 
 
Artykuł ze strony MSiT
 
Uwaga!
 
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wejdzie w życie w całości z dniem 1 lipca 2018 r., a jej przepisy będą miały zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych od dnia wejścia w życie ustawy. Aby uniknąć zachwiania na rynku usług turystycznych spowodowanego wejściem w życie ustawy w ramach przedmiotowych przepisów przewidziano, że wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zachowają ważność w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Po tym czasie dotychczasowi organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni staną się z urzędu organizatorami turystyki w rozumieniu nowej ustawy, a ich zabezpieczenia finansowe zostaną utrzymane w mocy do dnia upływu ich ważności. W przypadku zaś przedsiębiorców będących jedynie pośrednikami turystycznymi – wpisy do rejestru zostaną wykreślone, chyba że przedsiębiorcy złożą wniosek o wpis do rejestru jako organizatorzy turystyki i przedłożą stosowne zabezpieczenia finansowe.
Przedsiębiorcy niepodlegający do tej pory wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub podmioty oferujące powiązane usługi turystyczne, będą miały obowiązek niezwłocznego wystąpienia o wpis do rejestru organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych uchylonych ustawą
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zachowają moc do dnia wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji Publicznej

Baner: Szlakiem kościołów drewnianych


Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów